วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
โรงเรียนวัดบ้านดงเป็นโรงเรียนจัดการศึกษาภาคบังคับ จัดการศึกษาโดยการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาโรงเรียนให้มีสถานที่พร้อม สิ่งแวดล้อมงามตา ดนตรี กีฬา อาชีพและเทคโนโลยีเด่น เน้นซื่อสัตย์ สุจริต ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่ม ส่งเสริมพัฒนาเด็กพิเศษเรียนรวม