พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
1. จัดการศึกษาภาคบังคับตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
2. จัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการครบถ้วนตามเกณฑ์ จัดสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
3. จัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามโครงการโรงเรียนสุจริต
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถของนักเรียนด้าน ดนตรี/นาฏศิลป์และกีฬา
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้งานอาชีพและมีรายได้ระหว่างเรียน
6. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้นการอ่าน การเขียน การคิดและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
8. ส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษทุกประเภทให้มีการพัฒนาเต็มศักยภาพ