ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แบบ ปพ.5
แบบ ปพ.5 มัธยม2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 449.22 KB 37
แบบ ปพ.5 มัธยม1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 528.65 KB 19
แบบ ปพ.5 ประถม Unkown Document ขนาดไฟล์ 596.15 KB 30
ผลงานครู
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 18
แบบทดสอบออนไลน์
แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 วิชาสุขศึกษา ป.6 35
ลิงค์เว็บไซต์ต่างๆ
Coding Thailand ชวนทุกคนก้าวสู่การเรียนรู้ Coding ง่ายๆ 17
วิทยาการคอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษา 18