ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แบบ ปพ.5
แบบ ปพ.5 มัธยม2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 449.22 KB 12
แบบ ปพ.5 มัธยม1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 528.65 KB 3
แบบ ปพ.5 ประถม Unkown Document ขนาดไฟล์ 596.15 KB 13
ผลงานครู
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3
แบบทดสอบออนไลน์
แบบทดสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.4 31
แบบทดสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.6 28
แบบทดสอบเทคโนโลยีสารสนเทศออนไลน์ ชั้น ป.5 25
แบบทดสอบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ชั้น ป.5 20