ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แบบ ปพ.5
แบบ ปพ.5 มัธยม2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 449.22 KB 22
แบบ ปพ.5 มัธยม1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 528.65 KB 4
แบบ ปพ.5 ประถม Unkown Document ขนาดไฟล์ 596.15 KB 17
ผลงานครู
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 5
แบบทดสอบออนไลน์
แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 วิชาสุขศึกษา ป.6 21
ลิงค์เว็บไซต์ต่างๆ
Coding Thailand ชวนทุกคนก้าวสู่การเรียนรู้ Coding ง่ายๆ 3
วิทยาการคอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษา 4