ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แบบ ปพ.5
แบบ ปพ.5 มัธยม2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 449.22 KB 9563
แบบ ปพ.5 มัธยม1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 528.65 KB 9528
แบบ ปพ.5 ประถม Unkown Document ขนาดไฟล์ 596.15 KB 9547
ผลงานครู
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 9530
แบบทดสอบออนไลน์
แบบทอสอบคอม ป.6 9483
แบบทดสอบคอมพิวเตอร์ ป.5 9505
แบบทดสอบคอมพิวเตอร์ ป.6 9520
แบบทดสอบอินเทอร์เน็ตและการใช้งาน ป.6 9524
ลิงค์เว็บไซต์ต่างๆ
Coding Thailand ชวนทุกคนก้าวสู่การเรียนรู้ Coding ง่ายๆ 9529
วิทยาการคอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษา 9569
เอกสารประชาสัมพันธ์
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ด้านการบริหารจัดการ 9483
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารจัดการโรงเรียนวัดบ้านดง 9514
อื่นๆ
ใบงาน ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 310.66 KB 9513