ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แบบ ปพ.5
แบบ ปพ.5 มัธยม2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 449.22 KB 85
แบบ ปพ.5 มัธยม1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 528.65 KB 53
แบบ ปพ.5 ประถม Unkown Document ขนาดไฟล์ 596.15 KB 70
ผลงานครู
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 57
แบบทดสอบออนไลน์
แบบทอสอบคอม ป.6 14
แบบทดสอบคอมพิวเตอร์ ป.5 32
แบบทดสอบคอมพิวเตอร์ ป.6 45
แบบทดสอบอินเทอร์เน็ตและการใช้งาน ป.6 42
ลิงค์เว็บไซต์ต่างๆ
Coding Thailand ชวนทุกคนก้าวสู่การเรียนรู้ Coding ง่ายๆ 56
วิทยาการคอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษา 92
เอกสารประชาสัมพันธ์
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ด้านการบริหารจัดการ 10
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารจัดการโรงเรียนวัดบ้านดง 43