ปฐมวัย

นางปิยนุช รอดทิม
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางวิมาลา สมเนตร
ครู คศ.1