กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางทิพากร ถนอมศักดิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุภัธชนก เพชรพง์
ครู คศ.2