กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวิทวัส เณรหลำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวณัฐนันท์ ชมกุล
ครูผู้ช่วย