กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวรรณภา สภาพักตร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี