กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวรรณภา สภาพักตร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์