กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายธวัช อุ่นเมือง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวกรรณิกา ธรรมากุลวิรักษ์
ครู คศ.1