กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชาญณรงค์ รอดทิม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ว่าที่ร้อยตรีมนธิรา จันทร์เชื้อ
ครูอัตราจ้าง