ระดับช่วงชั้นที่ 1

นางอุไรพร ขันโสม
ครู คศ.3
หัวหน้าระดับช่วงชั้นที่ 1

นางสาวปริญญาดา พัฒนวิบูลย์
พนักงานราชการ

นางสกุนตลา ปานบุญ
ครู คศ.3