กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายวสันต์ บัวระบัดทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางเครือวัลย์ นิเวศนา
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ