กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวสันต์ บัวระบัดทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางเครือวัลย์ นิเวศนา
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ