กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอรนิตย์ ภูเขียว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปนัดดา เทียนมี
ครู คศ.2